Terms & Conditions

Terms & Conditions (Danish)

1 1. Gyldighed 

1.1 Vedlagte salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Mars Valve Europe A/S (herefter ”MVE”), med mindre andet skriftligt er aftalt.

2. Tilbud

2.1 Afgivne tilbud fra MVE er gyldige i 30 dage fra datering af tilbud, med mindre der er angivet en særlig acceptfrist i tilbuddet. Såfremt accept ikke er fremkommet til MVE senest 30 dage efter datering bortfalder tilbuddet.

3. Priser

3.1 Alle angivne priser er i danske kroner eller euro samt eksklusive moms. Køberen er forpligtet til indtil levering, at acceptere ændringer i priserne som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for MVE grundet ændringer i valutakurser, told, skatte og afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3.2 Er det solgte omfattet af MVE’s prisliste, sker fastsættelse af prisen i henhold til denne, der er gældende på aftaletidspunktet jf. punkt. 2.1.

3.3 Der opkræves et minimumsgebyr på kr. 250 ved ordre under kr. 750.

4 Betaling

4.1 Betalingsbetingelserne er 8 dage, netto.

4.2 Udskydes levering grundet købers forhold (fordringshavermora), er køberen, med mindre andet skriftligt er aftalt med MVE, alligevel forpligtet til at betale MVE, som om levering var fundet sted til aftalt tid.

4.3 Sker betaling efter forfald, er køber forpligtet til at betale et rykkergebyr på kr. 150 samt morarente af det forfaldne beløb med 1,5% pr. påbegyndt måned. 4.4 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav hos MVE, som ikke er skriftligt bekræftet fra MVE, og køberen har ikke ret til at tilbageholde en del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.

5 Levering

5.1 Med mindre andet er aftalt skriftligt sker levering ex. Works fra MVE’s adresse.

6. Emballage m.v.

6.1 Emballering af det solgte sker for købers regning med mindre det udtrykkeligt fremgår, at det er inkluderet i prisen.

6.2 Paller, pallerammer, beholdere, gitterbokse m.v. faktureres køberen med mindre andet er aftalt skriftligt.

7. Ejendomsforbehold

7.1 Ejendomsretten til det solgte er MVE’s indtil hele købesummen med eventuelle tillæg af påløbne omkostninger er betalt til MVE.

7.2 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte fastholdes ejendomsretten, således at den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

8. Produktinformation og -ændringer

8.1 Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret til køberen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver MVE’s ejendom og må ikke videregives uden skriftligt samtykke / aftale anvendes til andet end det, som var formålet med udleveringen. 8.2 MVE forbeholder sig ret til uden varsel, at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køberen.

9. Forsinkelse

9.1 Finder MVE, at der ikke kan leveres i rette tid, eller må forsinkelse fra MVE’s side anses for sandsynlig, skal MVE uden ugrundet ophold give køberen skriftlig besked herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted. Køberen har herefter ikke ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for MVE i anledning af forsinkelse.

9.2 Finder MVE herefter, at der heller ikke kan leveres inden for den af MVE meddelte nye leveringstid, skal MVE atter engang uden ugrundet ophold give køberen skriftlig besked herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt det tidspunkt, hvor levering påregnes at kunne finde sted. Køberen har fortsat ikke ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for MVE i anledning af forsinkelse.

9.3 Hvis leveringer herefter ikke sker inden for den af MVE meddelte nye leveringstid, er køberen alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til MVE at kræve levering og fastsætte en rimelig frist herfor, og derved angive, at køberen agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist.

9.4 Såfremt levering ikke er sket inden for den af køberen fastsatte frist og dette ikke skyldes forhold, som køberen bærer ansvaret for, er køberen herefter berettiget til ved skriftlig meddelelse til MVE, at hæve aftalen for så vidt angår den del, som er omfattet af forsinkelsen.

9.5 Hæver køberen aftalen i henhold til punkt 9.4, har køberen ret til at kræve erstatning. Køberens erstatningskrav kan dog ikke overstige købesummen for det solgte, jf. punkt 13.1, og kan ikke omfatte indirekte tab, jf. punkt 13.2. Køberen har herudover ikke ret til nogen anden erstatning i anledning af forsinkelsen.

9.6 Såfremt forsinkelsen ved levering skyldes, at MVE er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er urimelig byrdefuld på grund af en situation som angivet i punkt 10.1, udskydes leveringstiden med den tid, som forhindringen varer. Enhver af parterne skal dog være berettiget til at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder, uden at nogen af parterne kan rejse krav mod den anden part i den anledning.

10. Force Majeure

10.1 MVE har ret til at indstille opfyldelsen af MVE’s forpligtelser i henhold til kontrakten uden at ifalde ansvar over for køberen i det omfang, opfyldelsen forhindres eller gøres urimelig byrdefuld af følgende forhold: Faglig konflikt og enhver anden omstændighed, som er uden for MVE’s rimelige kontrol, såsom brand, krig, mobilisering, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, nedbrud af IT-systemer, embargo, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft eller elektricitet samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11. Mangler og reklamationer

11.1 Ved levering skal køberen straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2 Hvis køberen vil påberåbe sig en mangel, skal køberen straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give MVE skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køberen har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køberen ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger en mangel, som MVE bærer ansvaret for, har MVE ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført MVE.

11.3 Efter MVE’s valg vil mangler ved det solgte blive udbedret, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved har køberen ikke ret til yderligere misligholdelsesbeføjelser.

11.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til punkt 11.3 ikke inden for rimelig tid, er køberen under iagttagelse af danske rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at ophæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Køberens erstatningskrav kan dog ikke overstige købesummen for det solgte, jf. punkt 13.1, og kan ikke omfatte indirekte tab, jf. punkt 13.2.

11.5 Har køberen ikke inden for 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig mangler over for MVE, kan køberen ikke senere gøre den gældende. Anvendes det solgte mere intensivt end det er aftalt, eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 6 måneders perioden forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. punkt 11.3, påtager MVE sig de samme forpligtelser, som gælder for det Salgs- og leveringsbetingelser 4 oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at MVE’s mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 12 måneder fra den oprindelige leveringsdato. 11.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden MVE’s skriftlige samtykke fritager MVE for enhver forpligtelse.

12. Produktansvar

12.1 MVE er kun ansvarlig for person- og tingskade, såfremt det bevises, at skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af MVE. MVE er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos køberen eller tredjemand.

12.2 I det omfang MVE bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde MVE skadesløs i det omfang, som MVE’s ansvar er begrænset efter foranstående regler. Det samme gælder i det omfang køberen eller køberens folk ved fejl eller forsømmelse har medvirket til skadens indtræden eller har forøget dens omfang.

12.3 Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav overfor køber pga. produktskade, skal MVE straks underrettes herom.

13. Ansvarsbegrænsning

13.1 Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag over for MVE kan ikke overstige købesummen for det solgte.

13.2 MVE hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab i anledning af kontrakten, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

14. Tvister og lovvalg

14.1 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med kontrakten, skal afgøres i henhold til dansk ret.

14.2 Alle tvister, uoverensstemmelser og krav, som direkte eller indirekte måtte udspringe af kontrakten eller dens fortolkning, skal efter MVE’s valg indbringes for Retten i Kolding som første instans eller til endelig afgørelse for Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende på tidspunktet for voldgiftssagens anlæg. Processproget skal være dansk.

15. Returnering af varer

15.1 Ubrugte lagervarer tages retur mod et gebyr på 20 pct.

15.2 Ubrugte skaffevarer tages retur efter nærmere aftale. Det er under forudsætning af, at MVE kan returnere varen til egen leverandør, og der vil ud fra disse betingelser blive pålagt returneringsgebyr samt fragt.